Mąż narkoman, alkoholik, hazardzista a rozwód z orzekaniem o winie.

Kiedy sąd podzieli majątek nierówno?
3 czerwca 2016
Jak uchylić się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku?
12 września 2016
Show all

Z prawnego punktu widzenia wyrok rozwodowy w którym zostanie wskazane, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron ma znaczenie jedynie dla ustalenia późniejszego obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. W praktyce jednakże ustalenie winy w procesie rozwodowym jest często istotne z zupełnie innych przyczyn, gdyż małżonek niewinny rozkładu małżeństwa w taki właśnie sposób chce pokazać, że to nie jego zachowanie stało się przyczyną rozwodu, gdyż ważne jest to dla jego poczucia sprawiedliwości, własnej wartości czy postrzegania przez społeczeństwo.

Jednakże, aby uzyskać wyrok rozwodowy z orzeczeniem winy współmałżonka, w toku procesu należy tę winę wykazać, a więc małżonek żądający ustalenia winy współmałżonka musi udowodnić, że zachowanie i czyny partnera destrukcyjnie działały na związek, przez co małżonkowie oddalili się od siebie i w związku z tym został złożony pozew rozwodowy.

Przypisanie małżonkowi winy w spowodowaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że zostały naruszone obowiązki małżeńskie na skutek bądź umyślnego, bądź nieumyślnego zachowania się tego małżonka. Ponadto, między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego, musi istnieć związek przyczynowy.

Nie każde więc naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie bądź utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgodnie natomiast z orzecznictwem, sąd orzekając w przedmiocie winy powinien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków.

Natomiast stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy małżonka w powstaniu rozkładu pożycia stanowi ujemną ocenę moralną jego postępowania, która może pociągać za sobą określone skutki prawne.

W doktrynie i judykaturze zgodnie wskazuje się, iż zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego mogą stanowić nałogi jednego z małżonków, a więc przede wszystkim alkoholizm, lecz również narkomania bądź uzależnienie od hazardu.

Skuteczna pomoc w postępowaniach rozwodowych – Głogów, Legnica, Zielona Góra

Kontakt

Każde z uzależnień prowadzi bowiem do zaniedbywania obowiązków rodzinnych i zawodowych, czego konsekwencją jest obniżenie poziomu pracy i częsta nieobecność takiego małżonka w domu. Stosowanie środków odurzających prowadzić może ponadto nie tylko do rozkładu pożycia rodzinnego, lecz również do demoralizacji małoletnich dzieci małżonków oraz zagrożenia spokoju i bezpieczeństwa.

W orzeczeniu z dnia 6 maja 1997 r., sygn. akt: I CKN 86/97, Sąd Najwyższy wskazał natomiast, iż „ nadużywanie alkoholu stanowi przyczynę dopuszczenia się zniewag słownych oraz naruszeń nietykalności współmałżonka”, wskazane twierdzenie oczywiście pozostaje aktualne również w kontekście uzależnienia od narkotyków. Ponadto, w orzecznictwie podkreśla się też, iż, gdy małżonek znajduje się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków niejednokrotnie dochodzi do nieuzasadnionych zarzutów pod adresem współmałżonka, np. urojonych zdrad małżeńskich.

Reasumując, wszelkie uzależnienia prowadzą do zaniku zainteresowania rodziną, współmałżonkiem oraz dziećmi i do zaniku więzi rodzinnych. Skutkiem uzależnień często są bowiem awantury, rękoczyny, zdrady małżeńskie czy pogarszanie się sytuacji materialnej rodziny. Uzależnienie od narkotyków jednego z małżonków niewątpliwie może więc stanowić przyczynę rozwodu i z całą pewnością jest to przyczyna zawiniona, a więc w takim przypadku żądanie orzeczenia rozwodu z winy małżonka uzależnionego będzie w pełni uzasadnione.

Jak zostało na początku wskazane, wydanie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie wymaga udowodnienia tej winy. W przypadku uzależnienia od narkotyków czy alkoholu sprawa jest jednakże o tyle prostsza, że negatywne skutki działania takich używek są powszechnie znane, nie trzeba więc wykazywać, dlaczego drugiemu małżonkowi to uzależnienie przeszkadza i udowadniać jaki destrukcyjny wpływ ma to uzależnienie na całą rodzinę, choć oczywiście w sądzie należy szczegółowo przedstawić jak układało się wspólne życie małżonków.

Jednakże jeśli w toku procesu rozwodowego małżonek zaprzeczy, że jest uzależniony i że często sięga po narkotyki, wówczas małżonek żądający orzeczenia rozwodu z winy współmałżonka uzależnionego musi przedstawić dowody, które świadczyć będą o problemach z uzależnieniem od narkotyków.

Dowodem w takim przypadku mogą więc być zeznania świadków, np. rodziny lub przyjaciół, którzy wiedzą o problemach małżonka z zażywaniem środków odurzających, raporty z interwencji policji, jeśli tylko policja była wzywana do awantur wszczynanych przez małżonka znajdującego się pod wpływem narkotyków czy dokumentacja medyczna, i to zarówno małżonka, który podejmował próby walki z nałogiem, jak i z obdukcji jego współmałżonka, jeśli małżonek znajdujący się pod wpływem narkotyków stosował przemoc fizyczną. Wykazanie uzależnienia od narkotyków z reguły nie jest więc trudne, a uzyskanie z tego powodu wyroku rozwodowego z orzeczeniem winy współmałżonka jest bardzo realne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *