Czy jeśli mam dowody na zdradę żony / męża sąd orzeknie szybciej rozwód z jej / jego winy?

Jak uchylić się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku?
12 września 2016
Wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę – konsekwencje prawne. | ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA
31 października 2016
Show all

Czy jeśli mam dowody na zdradę żony / męża sąd orzeknie szybciej rozwód z jej / jego winy?

Orzeczenie rozwodu zawsze wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego, niezależnie od tego czy małżonkowie są zgodni co do samego rozwodu i nie chcą, aby podczas procesu ustalana była wina w rozkładzie pożycia, czy też, gdy nie mogą dojść do porozumienia i wzajemnie obwiniają się o rozpad małżeństwa.

W pierwszej z opisanych sytuacji postępowanie rozwodowe zwykle nie trwa jednak długo, czasem już na pierwszej rozprawie sąd wydaje wyrok rozwodowy. Natomiast w drugim przypadku zdarza się, że postępowanie trwa nawet 2-3 lata, gdyż sąd musi zwykle przeprowadzić i zbadać obszerny materiał dowody, dlatego, aby nieco przyspieszyć takie postępowanie, warto wiedzieć jakie dowody przedstawić, aby szybciej uzyskać wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie.

Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie przede wszystkim należy pamiętać, iż w toku procesu będzie trzeba wykazać, iż to po stronie współmałżonka zaistniały zawinione okoliczności, które doprowadziły do rozkładu pożycia między stronami.

Orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka zostanie wydane zatem wówczas, gdy w trakcie postępowania rozwodowego udowodnione zostanie, że to przez zachowanie współmałżonka strony oddaliły się od siebie i finalnie zdecydowały się na rozwód, istotne zatem jest, żeby nie tylko przedstawić jak największą liczbę dowodów, że to współmałżonek jest winien rozpadowi małżeństwa, lecz żeby to były dowody wartościowe dla sprawy.

Jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów jest zdrada jednego z małżonków, jeśli więc np: żona zdradziła męża i mąż w konsekwencji tego czynu wniesie o rozwód z jej winy, to oczywiście konieczne jest przedstawienie dowód owej zdrady, np. zdjęć czy zeznań osób, które widziały żonę w jednoznacznej sytuacji z innym mężczyzną, a także wykazanie, że zdrada współmałżonki doprowadziła do rozpadu małżeństwa.

W praktyce właśnie ta druga kwestia nastręcza najwięcej trudności, gdyż dość powszechne, choć niestety błędne, jest przekonanie, iż skoro jeden z małżonków dopuścił się zdrady to automatycznie ponosi on winę za rozpad małżeństwa, a zatem w toku postępowania sądowego strona ogranicza się jedynie do udowodnienia samej zdrady, bez wykazania jaki ona miała wpływ na małżeństwo stron.

Oczywiście bez udowodnienia, że zdrada w ogóle miała miejsce, sąd nie będzie mógł orzec, że stała się ona przyczyną rozkładu pożycia stron, jednakże tak samo jak wykazanie tej kwestii, istotne również jest „powiązanie” faktu zdrady z rozpadem małżeństwa, zwłaszcza gdy druga strony do zdrady się przyznaje, lecz wskazuje, że dopuściła się jej, gdy między małżonkami doszło już do rozkładu pożycia, a więc, że zdrada nie była przyczyną rozpadu małżeństwa, lecz niejako jego konsekwencją.

Często bowiem się zdarza, że w toku procesu małżonkowie wzajemnie się oskarżają i wskazują na zupełnie odmienne zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa, a zatem w toku takiego procesu strona musi przekonać sąd do swoich racji odpowiednimi dowodami, wskazując jednocześnie na nieścisłości w stanowisku strony przeciwnej, gdyż tylko w ten sposób możliwe będzie uzyskanie wyroku rozwodowego z winy współmałżonka.

Pamiętać ponadto należy, iż w doktrynie w przedmiocie zdrady panuje jednolity pogląd stanowiący, iż brak jest podstaw do przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia z powodu zdrady, jeżeli małżonek dopuścił się niewierności małżeńskiej przed kilkunastu laty i małżonkowie po tym zdarzeniu kontynuowali pożycie, mimo iż współmałżonek o zdradzie wiedział od samego początku.

W takiej sytuacji nie zachodzi bowiem związek przyczynowy pomiędzy zdradą, a rozkładem pożycia małżonków, zatem w takim przypadku nie będzie można przypisać winy w rozpadzie małżeństwa małżonkowi, który zdrady się dopuścił. Powoływanie się na zdradę w toku procesu rozwodowego, która miała miejsce kilka lat wcześniej następuje zwykle wtedy, gdy to małżonek, który zdrady się dopuścił, wniósł następnie pozew rozwodowy, druga strona czuje się więc niejako urażona takim zachowaniem i wówczas przypomina o zdarzeniach sprzed kilkunastu lat.

Oczywiście nie można wykluczyć, iż w niektórych przypadkach orzeczenie rozwodu z winy współmałżonka, który zdrady się dopuścił nawet kilka lat wcześniej będzie zasadne, pamiętać jednak należy, iż w takiej sytuacji zdradzony małżonek musi wykazać, że przez zdradę małżonkowie oddalili się od siebie i od tego momentu zaczął się rozpad ich pożycia.

Na zakończenie wskazać jeszcze należy, iż to że np. żona dopuściła się zdrady i zdrada ta została udowodniona oraz stanowiła początek końca małżeństwa, wcale nie przesądza o tym, że tylko ona zostanie uznana za winną rozkładu małżeństwa. Zdarza się bowiem, że zdrada zbiega się w czasie z innymi problemami małżonków, np. nałogowym alkoholizmem męża, dlatego w takich sytuacjach sąd może orzec o współwinie każdego z małżonków w rozpadzie małżeństwa.

Kancelaria adwokacka adwokat Dagmara Biedroń specjalizacja prawo rodzinne – sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty

Oddziały Kancelarii Głogów, Legnica, Zielona Góra Adwokat Dagmara Biedroń