Wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę – konsekwencje prawne. | ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA

Czy jeśli mam dowody na zdradę żony / męża sąd orzeknie szybciej rozwód z jej / jego winy?
2 października 2016
Dziedziczenie ustawowe małżonka i dzieci – ile komu się należy?
12 listopada 2016
Show all

Wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę – konsekwencje prawne. | ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA

Przepisy Kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność karną już za samo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, wobec sprawcy wskazanego przestępstwa, sąd zobligowany jest orzec zakaz prowadzenia pojazdu na okres od 3 do 15 lat, a także świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych. Jazda po pijanemu jest więc surowo karana, jednakże z jeszcze wyższą odpowiedzialnością karną musi liczyć się sprawca wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu.

Aby ustalić konsekwencje prawne za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, wyjść należy od przepisów, które stanowią o odpowiedzialności karnej za sprowadzenie wypadku, czyli niejako od przepisów podstawowych. I tak, zgodnie z regulacjami w tym zakresie, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, lecz nie stanowiące ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednakże, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wysokość kary, której sprawca przestępstwa wypadku będzie podlegać, uzależniona zatem jest od szkody jaka tym wypadkiem została innej osobie wyrządzona, a konkretnie od wysokości poniesionego przez nią uszczerbku na zdrowiu. Jak zostało na początku zasygnalizowane, wskazane regulacje odnoszą się jedynie do sprawcy wypadku drogowego, który w chwili popełnienia przestępstwa nie znajdował się pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających, jednakże bez wiedzy o wysokości zagrożenia karą w przypadku popełnienia tego przestępstwa nie sposób ustalić jaka kara grozi osobie, która wypadek samochodowy spowodowała pod wpływem alkoholu.

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu w tym zakresie, sąd, skazując sprawcę przestępstwa spowodowania wypadku, który w chwili czynu znajdował się w stanie nietrzeźwości, orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. W sytuacji więc, gdy np. w wyniku wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę śmierć poniosła inna osoba lub wystąpił u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu, wówczas sprawca takiego przestępstwa będzie podlegać karze pozbawienia wolności w wymiarze od 9 miesięcy do 12 lat. Ponadto, tak samo jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, sąd w razie popełnienia przestępstwa wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę, zobowiązany jest orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, do maksymalnie 15 lat.

Zobacz także nasz blog dot prawa karnego

http://www.adwokatprawokarne24.pl

Jeżeli jednak w wyniku wypadku spowodowanego przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości poszkodowany zmarł lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wówczas wobec sprawcy sąd zobowiązany jest orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W razie skazania sprawcy za przestępstwo wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu, sąd zobligowany jest także orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa, nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.

W razie, gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 10 000 złotych.

ADWOKAT PRAWO KARNE

Kancelaria adwokacka Dagmara Biedroń

obszar działania LEGNICA, ZIELONA GÓRA, GŁOGÓW

Szybki kontakt tel. 505-277-330

Komentarze są wyłączone.