Apelacja w postępowaniu cywilnym, apelacja w sprawie rozwodowej

Dziedziczenie ustawowe małżonka i dzieci – ile komu się należy?
12 listopada 2016
Zrzeczenie się prawa do zachowku
9 stycznia 2017
Show all

Apelacja w postępowaniu cywilnym, apelacja w sprawie rozwodowej

Niezależnie od tego czy postępowanie przed sądem I instancji kończy się wydaniem wyroku, czy też postanowienia, a tak jest w przypadku postępowania nieprocesowego, stronie niezadowolonej z podjętego przez sąd rozstrzygnięcia przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Apelacja jest środkiem zaskarżenia, którego wniesienie powoduje, iż zasadność oraz prawidłowość wydanego przez sąd I instancji orzeczenia, podlega badaniu przez sąd II instancji.

Jak zostało powyżej wskazane, przekazanie sprawy pod rozwagę sądu II instancji nastąpi jednakże tylko wtedy, gdy apelację wniesienie jedna bądź obydwie strony, sąd nie może bowiem działać w tym zakresie z urzędu, wnosząc zaś apelację należy pamiętać o kilku kwestiach, gdyż tylko wówczas przyniesie ona zamierzony skutek.

Najistotniejszą kwestią w przypadku złożenia apelacji jest zachowanie ustawowego terminu do jej wniesienia. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, apelację należy wnieść w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, jeśli jednak strona nie złożyła wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od wydania wyroku, wówczas termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. Na wniesienie apelacji strona ma więc minimum trzy tygodnie od dnia wydania przez sąd orzeczenia, termin ten może się jednakże wydłużyć, nawet do kilku tygodni, gdy strona wniosła w terminie o uzasadnienie wyroku, gdyż wówczas sąd to uzasadnienie pisemne musi sporządzić oraz doręczyć stronie i dopiero od tego momentu zacznie biec dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji.

Apelacja kierowana jest oczywiście do sądu drugiej instancji, a więc jeśli apelacja jest składana od wyroku orzekającego rozwód, wówczas należy ją złożyć do sądu apelacyjnego, pamiętać jednakże należy, że apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok i który następnie przekazuje apelację wraz z aktami sprawy sądowi właściwemu do jej rozpoznania, czyli w przypadku rozwodu apelację należy wnieść do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego.

Składając apelację pamiętać ponadto należy, iż powinna czynić ona zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc powinna zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, sygnaturę akt postępowania, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, a także, co jest właściwe jedynie dla apelacji: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części; zwięzłe przedstawienie zarzutów; powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później oraz wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W przypadku spraw o prawa majątkowe należy ponadto oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Apelację należy oczywiście opłacić, zgodnie z przepisami dotyczącymi uiszczania opłaty od pozwu, jeśli więc apelacja wnoszona jest od wyroku rozwodowego, wówczas należy uiścić opłatę w wysokości 600 zł, pamiętać bowiem należy, iż sąd odrzuci apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W celu rozpoznania apelacji, sąd II instancji wyznacza rozprawę, która odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest wówczas wyrokiem zaocznym. Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych.

Pamiętać należy, iż sąd II instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa materialnego, sąd apelacyjny stosuje zatem prawo materialne z urzędu. Związanie sądu zarzutami podniesionymi w apelacji dotyczy natomiast naruszenia prawa procesowego, gdyż te zarzuty sąd II instancji bada jedynie na wniosek samego apelującego i to niezależnie od tego, czy miały wpływ na wynik orzeczenia, o ile ich wzięcie pod uwagę nie jest wykluczone z mocy innych przepisów.

W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. Sąd II instancji może również uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, lecz tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Uchylenie zaskarżonego wyroku nastąpi również wtedy, gdy sąd stwierdzi nieważność postępowania.

Potrzebujesz pomocy prawnej – skontaktuj się  z nami 

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DAGMARA BIEDROŃ

SPECJALIZACJA SPRAWY ROZWODOWE, APELACJE W SPRAWACH ROZWODOWYCH

obszar działania woj. dolnośląskie – LEGNICA / ZIELONA GÓRA / GŁOGÓW