Zrzeczenie się prawa do zachowku
9 stycznia 2017
Alimenty na byłego małżonka – jak ich nie płacić?
12 lipca 2017
Show all

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej.

W przeważającej większości przypadków to ofiary przemocy domowej decydują się na opuszczenie mieszkania wspólnie zajmowanego ze sprawcą, gdyż uważają, że tylko w ten sposób uwolnią się do swojego oprawcy i zyskają spokój. Warto jednakże wiedzieć, iż na gruncie obowiązujących przepisów istnieją, aż trzy odrębne procedury, które pozwalają na usunięcie z mieszkania osoby stosującej przemoc domową, dlatego zamiast uciekać zdecydowanie lepiej jest skorzystać z rozwiązań prawem gwarantowanych, w końcu to sprawca powinien się wstydzić swojego zachowania i ponieść za nie konsekwencje, a nie jego ofiara.

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej możliwe jest przede wszystkim na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi we wskazanej ustawie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Skorzystanie ze wskazanej instytucji wymaga zatem złożenia wniosku o usunięcia z mieszkania, który skierować należy do sądu cywilnego. We wniosku tym wykazać z kolei należy, że do przemocy dochodziło, trzeba więc przedstawić odpowiednie dowody świadczące o stosowaniu przemocy, gdyż tylko wówczas sąd może orzec o usunięciu z mieszkania.

Dowodami w takim przypadku mogą więc być np. zeznania świadków, notatki i protokoły z interwencji policji, która wzywana była w związku ze stosowaniem przemocy, a także obdukcje lekarskie. Postanowienie w przedmiocie usunięcia z mieszkania zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Wydane postanowienie staje się natomiast wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, nie trzeba więc czekać, aż się ono uprawomocni, i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności, w takim przypadku również należy wnieść wniosek do sądu i przeprowadzić postępowanie.

O usunięciu z mieszkania osoby stosującej przemoc domową może orzec także sąd w wyroku rozwodowym. Zgodnie bowiem z treścią przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych jednak wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka, jeśli więc jeden z małżonków dopuszcza się przemocy wobec rodziny, wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o eksmisji takiej osoby.

Istotne jest, iż orzeczenie eksmisji w wyroku rozwodowym nie jest uzależnione od orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia, może więc się okazać, że orzeczenie rozwodowe nie będzie zawierało rozstrzygnięcia o winie, gdyż małżonkowie zgodnie wnosili o zaniechanie orzekania o winie, jednakże jeden z małżonków będzie wnosić o eksmisję drugiego i sąd do tego wniosku się przychyli. W takim przypadku w toku procesu oczywiście należy wykazać, iż zachodzą okoliczności przemawiające za wydaniem takiego właśnie rozstrzygnięcia, a więc że zachowanie danego małżonka uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, w przeciwnym bowiem wypadku sąd żądania nie uwzględni.

Ostatnią możliwość usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy domowej przewidują przepisy Kodeksu karnego, gdyż nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jest jednym ze środków karnych. Zgodnie bowiem z powołanymi regulacjami, sąd może orzec konieczność okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Orzeczenie o opuszczeniu mieszkania przez sprawcę przemocy domowej jest zatem możliwe na podstawie przepisów karnych, lecz tylko wówczas, gdy dana osoba została uznana za winną popełnienia określonego przestępstwa, w przypadku uniewinnienia do orzeczenia wskazanego środka karnego nie dojdzie. Pamiętać ponadto należy, iż nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym orzeka się w latach od roku do lat 10, sąd orzekając zatem ten nakaz określa termin jego wykonania, który oznacza niemożność ponownego wprowadzenia się do lokalu przez wyznaczony okres.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *