Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej.

Zrzeczenie się prawa do zachowku
9 stycznia 2017
Alimenty na byłego małżonka – jak ich nie płacić?
12 lipca 2017
Show all

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej.

W przeważającej większości przypadków to ofiary przemocy domowej decydują się na opuszczenie mieszkania wspólnie zajmowanego ze sprawcą, gdyż uważają, że tylko w ten sposób uwolnią się do swojego oprawcy i zyskają spokój. Warto jednakże wiedzieć, iż na gruncie obowiązujących przepisów istnieją, aż trzy odrębne procedury, które pozwalają na usunięcie z mieszkania osoby stosującej przemoc domową, dlatego zamiast uciekać zdecydowanie lepiej jest skorzystać z rozwiązań prawem gwarantowanych, w końcu to sprawca powinien się wstydzić swojego zachowania i ponieść za nie konsekwencje, a nie jego ofiara.

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej możliwe jest przede wszystkim na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi we wskazanej ustawie, jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Skorzystanie ze wskazanej instytucji wymaga zatem złożenia wniosku o usunięcia z mieszkania, który skierować należy do sądu cywilnego. We wniosku tym wykazać z kolei należy, że do przemocy dochodziło, trzeba więc przedstawić odpowiednie dowody świadczące o stosowaniu przemocy, gdyż tylko wówczas sąd może orzec o usunięciu z mieszkania.

Dowodami w takim przypadku mogą więc być np. zeznania świadków, notatki i protokoły z interwencji policji, która wzywana była w związku ze stosowaniem przemocy, a także obdukcje lekarskie. Postanowienie w przedmiocie usunięcia z mieszkania zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Wydane postanowienie staje się natomiast wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, nie trzeba więc czekać, aż się ono uprawomocni, i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności, w takim przypadku również należy wnieść wniosek do sądu i przeprowadzić postępowanie.

O usunięciu z mieszkania osoby stosującej przemoc domową może orzec także sąd w wyroku rozwodowym. Zgodnie bowiem z treścią przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wyjątkowych jednak wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka, jeśli więc jeden z małżonków dopuszcza się przemocy wobec rodziny, wyrok rozwodowy może zawierać orzeczenie o eksmisji takiej osoby.

Istotne jest, iż orzeczenie eksmisji w wyroku rozwodowym nie jest uzależnione od orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia, może więc się okazać, że orzeczenie rozwodowe nie będzie zawierało rozstrzygnięcia o winie, gdyż małżonkowie zgodnie wnosili o zaniechanie orzekania o winie, jednakże jeden z małżonków będzie wnosić o eksmisję drugiego i sąd do tego wniosku się przychyli. W takim przypadku w toku procesu oczywiście należy wykazać, iż zachodzą okoliczności przemawiające za wydaniem takiego właśnie rozstrzygnięcia, a więc że zachowanie danego małżonka uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, w przeciwnym bowiem wypadku sąd żądania nie uwzględni.

Ostatnią możliwość usunięcia z mieszkania sprawcy przemocy domowej przewidują przepisy Kodeksu karnego, gdyż nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jest jednym ze środków karnych. Zgodnie bowiem z powołanymi regulacjami, sąd może orzec konieczność okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza przemocy wobec osoby najbliższej.

Orzeczenie o opuszczeniu mieszkania przez sprawcę przemocy domowej jest zatem możliwe na podstawie przepisów karnych, lecz tylko wówczas, gdy dana osoba została uznana za winną popełnienia określonego przestępstwa, w przypadku uniewinnienia do orzeczenia wskazanego środka karnego nie dojdzie. Pamiętać ponadto należy, iż nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym orzeka się w latach od roku do lat 10, sąd orzekając zatem ten nakaz określa termin jego wykonania, który oznacza niemożność ponownego wprowadzenia się do lokalu przez wyznaczony okres.