Jak zaskarżyć postanowienie o umorzeniu postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego?

Alimenty na byłego małżonka – jak ich nie płacić?
12 lipca 2017
Show all

Jak zaskarżyć postanowienie o umorzeniu postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego?

Ustalenie sprawcy wypadku drogowego jest dla pokrzywdzonego bardzo istotne nie tylko dlatego, by uczynić zadość wewnętrznemu poczuciu sprawiedliwości, lecz również by pokrzywdzony mógł ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, jeśli bowiem wina sprawcy nie zostanie ustalona, wówczas małe są szanse, że zakład ubezpieczeń przychyli się do wniosku i wypłaci stosowne świadczenie.

Dlatego w sytuacji, gdy prokurator wyda postanowienie o umorzeniu postępowania karnego bardzo istotne jest by w porę zareagować i skorzystać z przewidzianych prawem środków.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania karnego, na postanowienie o umorzeniu śledztwa stronom, instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie oraz osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw, przysługuje zażalenie, zatem zawsze, gdy prokurator wyda postanowienie o umorzeniu postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego pokrzywdzony może je zaskarżyć, składając zażalenie. Zażalenie wnieść należy do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, w przypadku wypadku drogowego będzie to więc sąd rejonowy właściwy dla prokuratury prowadzącej postępowanie. Na wniesienie zażalenia ustawa przewiduje tylko 7 dni, termin ten biegnie jednakże bądź od momentu wydania postanowienia, bądź od daty jego doręczenia stronie, jeżeli ustawa nakazuje jego doręczenie, w przypadku postanowienia o umorzeniu postępowania o spowodowanie wypadku drogowego pokrzywdzony ma zatem 7 dni na wniesienie zażalenia od dnia jego doręczenia, gdyż postanowienie w przedmiocie umorzenia doręczane jest stronie z urzędu.

Zażalenie, jak każde pismo procesowe, powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo; treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem oraz datę i podpis składającego pismo. Ponadto, z uwagi iż zażalenie jest środkiem odwoławczym, w zażaleniu wskazać również należy zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać należy, czego się skarżący domaga. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi m.in. od pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie. Zażalenie należy wnieść na piśmie.

Gdy zażalenie zostanie prawidłowo wniesione, sąd wyznaczy termin posiedzenia na którym będzie ono rozpatrywane. Pokrzywdzony, który złożył zażalenie oczywiście ma prawo udziału w takim posiedzeniu, jak również może podczas posiedzenia przedstawić ustnie swoje stanowisko, a więc jeszcze raz, tym razem przed sądem, może zaprezentować argumentację zawartą w zażaleniu. Przekonanie sądu do swoich racji i twierdzeń podniesionych w zażaleniu jest bardzo istotne w przypadku tego środka odwoławczego, a to dlatego, że gdy sąd nie przychyli się do niego i wyda postanowienie o oddaleniu zażalenia to pokrzywdzonemu nie przysługują już żadne inne środki odwoławcze i takie postanowienie staje się prawomocne, a więc postanowienie o umorzeniu postępowania karnego staje się ostateczne.

W przypadku, gdy sąd przychyli się do wniesionego zażalenia, wyda wówczas postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego oraz wskaże powody jego uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są dla organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wiążące, jeśli więc sąd wskaże jakie czynności należy w sprawie przeprowadzić i jakie okoliczności budzą wątpliwości, to organ prowadzący śledztwo jest zobowiązany te czynności przeprowadzić i wszystkie wątpliwości wyjaśnić.

Oczywiście może się zdarzyć, że organ prowadzący postępowanie nadal, po przeprowadzeniu czynności zaleconych przez sąd, nie będzie znajdował podstaw do wniesienia aktu oskarżenia i wyda ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, w takim jednak przypadku, pokrzywdzony może samodzielnie wnieść akt oskarżenia. Pamiętać jednakże należy, iż pokrzywdzony może wnieść akt oskarżenia przeciwko sprawcy wypadku tylko wówczas, gdy uprzednio złożył zażalenie na postanowienie prokuratora dotyczące umorzenia postępowania karnego i gdy sąd to postanowienie uchylił na skutek zażalenia, a prokuratura wydała kolejne postanowienie o umorzeniu postępowania. Z prywatnym aktem oskarżenia nie może więc wystąpić pokrzywdzony, który nie podjął wskazanych czynności, nawet jeśli inny pokrzywdzony zaskarżył pierwsze postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania.

KANCELARIA ADWOKACKA DAGMARA BIEDROŃ – SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE

WWW.ADWOKATPRAWOKARNE24.PL