Obszar Praktyk

nasze specjalizacje

Obszar Praktyk

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Rzeczona pomoc prawna polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych (m. in. pozwy, apelacje, skargi kasacyjne, odwołania, pisma w toku sprawy) i pism w postępowaniu nieprocesowym (m. in. wnioski, apelacje, skargi kasacyjne), opinii prawnych i informacji prawnych, sporządzaniu i weryfikacji umów prawnych występujących w obrocie gospodarczym, windykacji roszczeń oraz reprezentacji Klientów przed sądami i urzędami.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta, co dotyczy nie tylko podejścia do problemu natury prawnej (stopień zawiłości sprawy, wymagany nakład pracy, czasochłonność postępowania etc.), lecz także kwestii rozliczeń (wynagrodzenie jednorazowe, stawka godzinowa, rozliczenie za konkretną czynność prawną, honorarium od wyniku sprawy tzw. success fee bądź wynagrodzenie ryczałtowe). Podstawową ideą przyświecającą pracy Kancelarii jest dbałość o dobro Klienta, co wiąże się z optymalizacją proponowanych mu rozwiązań prawnych, dopasowanych do Jego potrzeb i oczekiwań, profesjonalizmem, dyspozycyjnością oraz gotowością do świadczenia pomocy prawnej każdego dnia.

Prowadzimy stałą współpracę z adwokatami i radcami prawnymi z terenu całego kraju dzięki czemu zapewniamy kompleksową obsługę prawną nie tylko w Głogowie ale i w dowolnym miejscu w Polsce.

Specjalizujemy się w prowadzeniu: 

SPRAW RODZINNYCH

 • spraw rozwodowych
 • spraw o separację
 • spraw o ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • spraw o ustalenie ojcostwa
 • spraw dotyczących przyznania, ograniczenia, zawieszenia, przywrócenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • spraw o przysposobienie
 • spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • spraw o podział majątku po rozwodzie
 • spraw o unieważnienie małżeństwa
 • spraw dotyczących rozliczenia konkubinatu

SPRAW SPADKOWYCH

 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku (przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, odwołanie oświadczenia woli co do przyjęcia, odmowy przyjęcia spadku bądź niezłożenia stosownego oświadczenia w przepisanym prawie terminie etc.),
 • spraw o zachowek,
 • spraw o dział spadku.

SPRAW Z PRAWA PRACY

 • nawiązanie stosunku pracy,
 • ustanie stosunku pracy (za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia tzw. „dyscyplinarka”, wygaśnięcie stosunku pracy, zwolnienia grupowe etc.),mobbing,
 • sporządzanie i weryfikacja umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania i BHP, układów zbiorowych pracy etc.

SPRAW Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

 • przygotowanie pism na etapie postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego (m.in. subsydiarny akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, apelacja, kasacja, wniosek o odszkodowanie, pozew adhezyjny etc.),
 • obrona oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych,
 • obrona obwinionych w sprawach wykroczeń i wykroczeń skarbowych,
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie pism i reprezentacja skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym

SPRAW CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH

 • spraw o zasiedzenie,
 • prawa zobowiązań (m. in. spraw dotyczących przyjęcia/odwołania darowizny, zawieranie, negocjowanie, wykonywanie i rozwiązywanie umów, spraw dotyczących czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika etc.)
 • spraw dotyczących stosunków własnościowych (nabycie i utrata własności, ochrona własności, współwłasność i jej zniesienie, służebności etc.)
 • rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów etc.

SPRAW Z ZAKRESU OBSŁUGI JEDNOSTEK

 • obsługa posiedzeń organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów uchwał, zarządzeń etc.,
 • bieżące poradnictwo prawne,
 • prowadzenie sporów sądowych i administracyjnych.
Potrzebujesz pomocy?

Możesz na nas liczyć! Zadzwoń teraz : +48 600 888 848

dagmara@dbadwokat.pl
·   Pon – Pt 9:00-17:00