Podział majątku

Podział majątku - o czym warto wiedzieć?

Na podstawie raportu Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. (stan w dniu 31.12.2020) opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny 30.04.2021 r. w ubiegłym roku rozwiodło się ponad 51 tys. par. Choć to tylko statystyka, doskonale obrazuje, jak wiele małżeństw musiało zderzyć się z niedogodnościami wynikającymi ze spraw rozwodowych. Intencją Kancelarii jest przeprowadzenie Klienta przez skomplikowane meandry rozwodu w poczuciu komfortu i czuwanie nad ustaleniem nie tylko spraw związanych z kwestią władzy rodzicielskiej, kontaktami uprawnionego rodzica z potomstwem czy ustaleniem obowiązku alimentacyjnego, lecz także przeprowadzenie kompleksowej obsługi spraw majątkowych. 

Podział majątku nie wynika jednak jedynie z rozwodu, ale może być także konsekwencją zmiany ustroju majątkowego w związku małżeńskim, odejścia rodziców czy bliskich.

Spadek po rodzicach – co dziedziczymy?

Podział majątku niejednokrotnie jest następstwem przykrych zdarzeń w życiu człowieka. Prawo polskie wyróżnia dwie sytuacje, w których wskazany jest podział majątku.

Pierwsza z nich to podział majątku będący następstwem śmierci jednego lub tez obojga rodziców. W przypadku podziału majątku, o którym mowa powyżej, wszyscy współspadkobiercy powinni liczyć się z odziedziczeniem w formie spadku zarówno aktywów, ale również pasywów ( w tym także długów). Podział majątku będący wynikiem spadku może odbyć się zarówno na drodze postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym miejsca zgonu spadkodawcy, jak również w formie aktu notarialnego.

Zwracamy także szczególną uwagę na fakt, że podział majątku po śmierci małżonka oznacza spadek, który powinien zostać podzielony pomiędzy żyjącego małżonka oraz jego dzieci. Znamienne jest, że polski ustawodawca wprowadził termin 6 miesięczny, w obrębie którego spadkobiercy mogą skutecznie składać oświadczenia woli co do przyjęcia albo odrzucenia spadku czy też przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie lub w trakcie trwania małżeństwa?

Podział majątku wynikający ze sprawy rozwodowej może również przyjąć dwojaki charakter. 

Podział majątku wspólnego może się odbyć na podstawie aktu notarialnego lub też w wyniku sprawy sądowej przed właściwym Sądem Rejonowym. Podział majątku u notariusza jest możliwy tylko w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni w zakresie zarówno składu jak i wartości majątku wspólnego. Podziałowi podlega tylko i wyłącznie majątek wspólny, a nie majątek osobisty męża i majątek osobisty żony. 

Czym jest majątek wspólny?

Na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład wspólności majątkowej małżonków wchodzą wszelkie przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa przez jednego lub obojga małżonków. Tak więc w skład wspólności majątkowej wchodzą m.in.:

 • wynagrodzenie każdego z małżonków
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym

Kiedy jest możliwy podział majątku – przed czy po rozwodzie?

Podział majątku jest możliwy zarówno przed rozwodem, jak również już po zakończeniu sprawy rozwodowej. Należy jednak pamiętać, że to nie jedynie orzeczenie o rozwodzie, a ustanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej jest decydujące. Podział majątku po rozwodzie lub też jeszcze w trakcie trwania małżeństwa jest możliwy, gdy:

 • małżonkowie zdecydowali się na umowę o rozdzielności majątkowej jeszcze przed małżeństwem (art. 47 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ), tzw. intercyza;
 • małżonkowie będą w separacji;
 • jeden z małżonków ogłosi upadłość;
 • jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony;
 • przez sąd zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa (orzeczenie o rozwodzie lub wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową, także z datą wsteczną).

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej jest możliwy zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tylko w wypadku, gdy podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki (np. nie będzie konieczności powoływania biegłego).

Podział domu po rozwodzie – od czego zacząć?

Mawia się, że Tam dom Twój, gdzie serce Twoje. Niestety sprawa nieco się komplikuje w sytuacji, gdy to właśnie dom lub mieszkanie są treścią sporu małżonków. Podział domu jest możliwy, gdy ustała małżeńska wspólnota majątkowa. Do kogo jednak trafi dom? 

W sprawach rozwodowych bardzo ważne jest, aby dokładnie określić, do kogo należała ziemia, nieruchomość, a nawet pieniądze, za które zakupiono dom. Jeżeli ziemia lub dom zostały zakupione przed małżeństwem lub też za pieniądze otrzymane w wyniku spadku lub darowizny, dom będzie należał do jednego z małżonków. Niemniej jednak drugi małżonek ma prawo ubiegać się o zwrot nakładów i wydatków, jakie zostały zainwestowane w dom/mieszkanie podczas trwania związku małżeńskiego.

Jeżeli natomiast dom należy do ustawowego majątku wspólnego, Sąd może podzielić dom lub też zasądzić spłatę należności przez jednego z małżonków względem drugiego, przy czym w następstwie szczegółowego postępowania dowodowego Sąd ustali, któremu z małżonków winien być takowy składnik majątku przyznany na wyłączną własność.

Mieszkanie w kredycie – jak podzielić majątek?

Najczęstsze sytuacje to takie, w których małżeństwo tylko częściowo spłaciło kredyt za dom. Zwracamy uwagę naszym Klientom, aby możliwie jak najszybciej zabiegali o ustanowienie ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub tez wnosili o podział majątku z datą wsteczną, w czym Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie

Z czego to wynika? Jeżeli jeden z małżonków będzie w dalszym ciągu spłacał raty kredytu (zaś drugi nie), a ustanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej zostanie orzeczone z dniem rozprawy, małżonek, który spłacał kredyt, nie będzie miał możliwości ubiegać się o rozliczenie z tego tytułu.

Czy jest możliwy nierówny podział majątku?

W uzasadnionych przypadkach właściwy Sąd może także orzec o nierównym podziale majątku tylko i wyłącznie na wniosek jednego z małżonków, np. Sąd może orzec go z powodu alkoholizmu jednego z małżonków, trwonienia majątku, hazardu etc.

Jak powinien wyglądać wniosek o podział majątku?

Napisanie wniosku o podział majątku wymaga dużej skrupulatności, ponieważ we wniosku powinny być umieszczone dokładne informacje określające:

 

 • przedmioty/ dobra, które wchodzą w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej (2 kopie);
 • poświadczenie własności dóbr (2 kopie);
 • odpisy Ksiąg Wieczystych, jeżeli małżeństwo posiadało nieruchomość (2 kopie);
 • akta sprawy, na podstawie której zostało ustanowione ustanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub odpis wyroku rozwodowego/ sygnatura akt sprawy i Sąd orzekający (2 kopie);
 • odpis wniosku o podział majątku (2 kopie);
 • poświadczenie o zapłaceniu opłaty sądowej – 300 zł lub 1 000 zł (2 kopie).

Rola adwokata w sprawie o podział majątku

Podział majątku po rozwodzie lub jeszcze przed jego orzeczeniem bywa kłopotliwy. Podczas wnioskowania o ustanie małżeńskiej wspólnoty majątkowej i w konsekwencji podziału majątku niezwykle ważne jest odniesienie się do części składowych majątku wspólnego, ale również udziałów w jego pomnażaniu.

W naszej Kancelarii Adwokackiej w Głogowie zwracamy uwagę na indywidualne oraz empatyczne podejście, które umożliwiają pełne zrozumienie sytuacji, w jakiej znajdowali się i aktualnie znajdują małżonkowie. Szerokie doświadczenie umożliwia nam przeprowadzenie analizy sytuacji i w konsekwencji zaproponowanie rozwiązania, które pozwoli na podjęcie odpowiednich kroków podczas podziału majątku po rozwodzie. 

Rolą adwokata w sprawie o podział majątku jest przedstawicielstwo przed Sądem, ale przede wszystkim wspieranie i umożliwienie zrozumienia tej trudnej sytuacji przez małżonków. Jest to niezwykle istotne, albowiem Klient nie zawsze posiada wiedzę, iż sprawa o podział majątku ma charakter holistyczny, a część roszczeń po zamknięciu sprawy o podział majątku nie może być już nigdy dochodzona.

Ile kosztuje podział majątku?

Podział majątku po rozwodzie lub też jeszcze przed w wyniku ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej różni się w zależności od konkretnej sytuacji. Jeżeli małżonkowie wspólnie określili w umowie, jaki dokładnie podział majątku ich interesuje, a projekt jest zgodny, opłata sądowa wynosi 300 zł, a 500 zł jeśli Sąd ma również znieść współwłasność.

Jeżeli natomiast, małżonkowie mimo prób, w dalszym ciągu nie doszli do porozumienia, a jedynie domagają się podziału majątku podczas sprawy sądowej, koszt opłaty sądowej wynosi 1 000 zł. Do opłaty należy jednak doliczyć koszt ewentualnych opinii biegłego sądowego, który zajmie się dokładnym określeniem wartości majątku wspólnego małżonków.

Ile trwa sprawa o podział majątku?

Na długość sprawy o podział majątku będą miały wpływ złożoność majątku oraz chęć do zawarcia ugody. Sprawa o podział majątku wspólnego musi być poprzedzona sprawą dotyczącą ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. W skrajnych przypadkach niezgody, podział majątku po rozwodzie może trwać nawet do kilku lat.

Zachęcamy do kontaktu oraz konsultacji z naszymi prawnikami poprzez formularz lub kontakt telefoniczny. Wspólnie ustalimy plan, który pozwoli na sprawiedliwy podział majątku przed/po rozwodzie. 

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie

Odpowiedź

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu pod poniższym numerem.

+48 600 888 848

dagmara@dbadwokat.pl Pon – Pt 9:00-17:00

OPISZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami pod numerem +48 600 888 848

dagmara@dbadwokat.pl
·   Pon – Pt 9:00-17:00