Jak wyeksmitować męża alkoholika z mieszkania?

Mówi się, że Tam dom Twój, gdzie serce Twoje. Czasem zdarza się tak, że miejsce i osoby, które miały być dla nas ostoją, okazują się być tym, czego obawiamy się najbardziej. W sytuacjach, gdy przychodzi się mierzyć z przemocą żony lub męża alkoholika, czasem jedynym bezpiecznym rozwiązaniem dla nas i naszych dzieci okazuje się eksmisja. 

Eksmisja krok po kroku

Eksmisja w rozumieniu prawa polskiego dotyczy konieczności usunięcia lokatora z zamieszkiwanego lokalu z tytułu bezprawnego lub niewłaściwego użytkowania mieszkania. Powodów eksmisji małżonka jest tak naprawdę wiele- zakłócanie miru domowego, awanturnictwo, alkoholizm, niestosowne zachowania, agresja itd. W celu eksmisji małżonka alkoholika z mieszkania przede wszystkim należy uwzględnić:

  • Kto jest właścicielem mieszkania?
  • Jakie są powody eksmisji małżonka?
  • Kiedy oczekujemy eksmisji małżonka z mieszkania?

Czytaj :   Sprawy rozwodowe

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie/ w trakcie separacji – czy jest możliwa?

Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozstanie, mogą wnosić o podział majątku w wyniku rozwodu. Podczas sprawy rozwodowej sąd orzeka sposób korzystania z lokalu mieszkalnego użytkowanego do tej pory przez małżonków- nie zawsze ze skutkiem eksmisji. Jeśli jednak sąd orzekł zupełny i trwały rozpad więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) z wyłącznej winy jednego z małżonków, sąd może orzec o konieczności eksmisji małżonka odpowiedzialnego za rozpad. Eksmisja jest również możliwa podczas sprawy orzekającej separację. Eksmisja małżonka alkoholika może mieć miejsce w oparciu o art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonek przejawia ewidentnie niewłaściwe zachowanie, które może zakłócać spokój, zagrażać zdrowiu, a nawet życiu.

Majątek osobisty małżonka – czy może uniemożliwić eksmisję alkoholika?

Niestety tak. Małżonkowie nie zawsze zwracają uwagę na detale podczas zawierania umów kupna czy najmu. Niezwykle istotne jest, aby podczas sprawy o separację/ rozwód, a także eksmisję ustalić, kto jest pełnoprawnym właścicielem mieszkania. Jeżeli mieszanie należy do majątku osobistego jednego z małżonków/ zostało mu przydzielone służbowo, drugi małżonek nie ma prawa do żądania eksmisji, nawet z powodu wyłącznej winy rozpadu pożycia małżeńskiego.

Czy muszę czekać z eksmisją męża alkoholika do uprawomocnienia wyroku?

Eksmisja małżonka, który w rażący sposób narusza mir domowy, może mieć miejsce jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku orzekającego o rozwodzie/ separacji. Należy jednak pamiętać, że taka sytuacja jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożony oddzielny wniosek o eksmisję do Sądu Okręgowego w Legnicy.

Jak eksmitować członka rodziny stosującego przemoc?

Na podstawie art. 11a Dz.U.2021.1249 t.j. dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, istnieje możliwość natychmiastowej eksmisji sprawcy przemocy w wyniku postępowania nieprocesowego z mieszkania wspólnego/ wynajmowanego. Eksmitowany jest zobowiązany do opuszczenia mieszkania w wyniku rażąco niewłaściwego i uciążliwego zachowania ( agresja, przemoc, alkoholizm, awanturnictwo itp.). Dodatkowo sąd może nakazać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Co zrobić, gdy mieszkanie wynajmuje trudny lokator?

eżeli z pewnych powodów powyższe sposoby eksmisji małżonka/ byłego małżonka nie są możliwe, warto zastanowić się nad złożeniem wniosku z tytułu art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Na podstawie powyższego współlokator, który mierzy się z trudnym lokatorem ( małżonkiem/ byłym małżonkiem/ innym lokatorem) może wystąpić o nakazanie przez sąd eksmisji z tytułu rażąco nagannego zachowania uniemożliwiającego wspólne mieszkanie.

Jak napisać wniosek o eksmisję?

Proponujemy, aby przed napisaniem pozwu o eksmisję, skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który umożliwi skonstruowanie poprawnego wniosku. Pozew o eksmisję powinien zawierać:

  • dokładną lokalizację mieszkania i charakter mieszkania ( wspólne, wynajmowane itp.)
  • wskazanie konkretnych przyczyn składania wniosku (np. przemoc w rodzinie, alkoholizm itp.) ze szczegółami – przyczyny przemocy, skutki, daty;
  • wskazanie świadków;
  • niezbędne dokumenty (np. odpis Księgi Wieczystej, wypełniony formularz Niebieskiej Karty, dokumenty medyczne, umowa najmu lokalu itp.);
  • ilość i wiek dzieci.

Koszt pozwu o eksmisję należy uiścić w Sądzie Okręgowym (na przykład w Legnicy koszt takiego pozwu to 200 zł). Dodatkowo należy pamiętać o załączeniu do pozwu potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej, odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz dokumenty wskazane jako dowody. 

Kategorie

Ostatnie komentarze